NobleHouse.bg | Общи условия

Общи условия

Настоящите общи условия ce oтнacят дo използването на yeб caйт https://noblehouse.bg, собственост на „Ноубъл Хаус“ ЕООД, както и за използването на услуги, предлагани от „Ноубъл Хаус“ ЕООД

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Ноубъл Хаус“ ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК (наричан още ИЗПЪЛНИТЕЛ), и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ (наричани още ВЪЗЛОЖИТЕЛИ), на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Дружество: „Ноубъл Хаус“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: BG204952679

Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1330
район р-н Красна поляна
ж.к. Разсадника, бл. 25, вх. А, ет. 7, ап. 18
Уеб сайт: https://noblehouse.bg

Надзорни органи:

[1] Дружество: Комисия за Защита на Лични Данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Телефон: 02/ 915 3 518
Уеб сайт: www.cpdp.bg

[2] Дружество: Комисия за Защита на Потребителите

Седалище и адрес на управление: гр.София 1000, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6
Адрес за кореспонденция: гр.София 1000, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6
Тел.: 02/933 0565
Гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са следните:

 • Консултации дигитално/онлайн бизнес развитие;
 • Дигитална/онлайн реклама;
 • Email маркетинг;
 • Създаване на съдържание;
 • Създаване и управление на дигитални/онлайн активи;

Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет и спрямо предоставеният документ „Оферта“, предоставен на Ползвателя по официални канали за кореспонденция.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план и одобрен чрез поставяне на подпис в документ „Оферта“и документ „Договор“, когато Услугата се предоставя възмездно.

(2) Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата на Доставчика в Интернет, както и в предоставеният документ „Оферта“, предоставен на Ползвателя по официални канали за кореспонденция..

Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в предоставения документ „Оферта“, предоставен на Ползвателя по официални канали за кореспонденция, когато Услугата се предоставя възмездно..

(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път, както и чрез издаването на платежен документ – данъчна фактура.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация;

(2) Доставчика на Услугата предоставя на Ползвателя официален документ „Оферта“;

(3) След потвърждаването на условията в документ „Оферта“ чрез поставяне на подпис, се предоставя на Ползвателя официален документ „Договор“, създаден спрямо условията в документ „Оферта. След потвърждаване на условията и в документ „Договор“, между Ползвателя и Доставчика възникват договорни отношения;

(4) Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни, които да бъдат използвани за официални документи „Оферта“ и „Договор“. Ползвателят се задължава да уведоми своевременно Доставчика при промяна на данните, за да бъдат те актуализирани;

(5) Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя, в случаи, в които това е необходимо и които са надлежно описани в Политика за поверителност.

Чл. 8. (1) Ползвателите използват официалните канали за кореспонденция с Доставчика, за извършване на изявления в отношенията помежду им.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Oбщи условия, , заедно с всички изменения и допълнения в тях, както и официални документи „Оферта“ и „Договор“;

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при желание от страна на Ползвателя да се възползва от предлаганата от Доставчика Услуга.;

(5) Договорните отношения се считат за официално сключени от момента на подписване на официални документи „Оферта“ и „Договор“, както и на настоящите Общи условия;

Чл. 9. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.;

(2) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство;

Чл. 10. Ползвателят се задължава да осигурява за достъп до всякакъв тип средства, необходими за адекватното предоставяне на Услугата и нейното управление, както и да осигури всички материали (визуални, текстови), необходими коректното изпълнение на договорните отношения за извършване на Услугата;

Чл. 11. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугата;

(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването;

Чл. 12. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите;

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за поверителност. Ползвателят се съгласява с Политиката за поверителност на Доставчика.

(4) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката за поверителност;

Чл. 13. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всички обявени по време на договорните отношения обстоятелства и лични данни;

Чл. 14. Доставчикът НЕ носи отговорност за променена, непълна и/или грешна, и/или зловредна функционалност на използвани приложения, допълнения и/или дигитални активи, предоставени от трети лица.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 15. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика;

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпратени на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при изявяване на желание за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него;

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 16. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 • с изтичане на срока на сключения между Ползвателя и Доставчика договор за предоставяне на Услугата; при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудване от държавни органи;
 • в случаите по чл. 9, ал. 2 от тези Общи условия;

Чл. 17. При внезапно желание за прекратяване на договора с предизвестие със срок по-кратък от 1 месец от страна на Ползвателя на услугата, същият дължи на Доставчика неустойка в размер на 600лв. без ДДС за проведена първоначална консултация плюс размера на сумата за съответния период на съвместна работа преизчислен на база договорената месечна такса между страните.

Чл. 18. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните Услуги и доброто име на Доставчика се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми;

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор;

Чл. 20. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на Договора, се прилагат законите на Република България;

Чл. 21. Всички спорове между страните по Договора ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 22. Настоящите Общи условия влизат в сила за Ползвателя веднага след тяхното одобрение чрез поставяне на подпис;