NobleHouse.bg | Какви рискове крие покупката на имот в строителство и как да ги избегнем?

Новини

Покупката на недвижим имот на „зелено”, т.е. преди построяването му, е привлекателна опция поради факта, че цената е значително по-ниска от тази на вече построените имоти и плащането й е отложено във времето. В същото време сключването на подобен род сделка крие и съответните рискове. Затова е необходимо да се запознаем с известен брой стъпки, които е нужно да преприемем, за да избегнем неприятни изненади.

На второ място трябва да преминем към проучване на имота. Както при всяка една имотна сделка, така и при закупуването на имот на етап проект, е необходимо да бъдат проведени съответните проверки за собствеността на земята, върху която ще се строи. Когато строителят/инвеститорът не е собственик на земята, проверката задължително включва и проверка на договора за прехвърляне на право на строеж.
При сключване на предварителен договор се заплаща сума, чийто размер обикновено е 20-30% от крайната цена. Задължително за Купувача е авансовото плащане да бъде дефинирано в Договора като „задатък“ по смисъла на Закона за задълженията и договорите.


Прехвърляне право на строеж


В този случай продавачът строител/инвеститор не прехвърля правото на собственост, а правото на строеж на купувача. Необходимо е страните да уредят отношенията си допълнително с договор за строителство. Собствеността в тази хипотеза преминава при купувача при завършване на сградата в груб строеж съгл. чл. 181 от Закона за устройство на територията, съкр. ЗУТ. "Груб строеж" съгл. § 46 Допълнителните разпоредби на ЗУТ е „сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или със различна степен на изпълнени довършителни работи.” На практика сградата (или частта от нея, която придобивате) не е годна за обитаване, но вече съставлява самостоятелен обект и може да бъде прехвърлена собствеността на купувача, който е платил и цената. За да се предпази той от подобен сценарий, в който притежава имот, който реално не може да ползва за жилищни нужди, е необходимо да бъдат уговорени съответните неустойки при незавършване на обекта, които да стимулират продавача.


 В предварителния договор страните уговарят съществените условия на окончателния договор (чл. 19, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, съкр. ЗЗД,, но и процеса на строителство - срока на довършване на строежа, срока на въвеждане на сградата в експлоатация, начина на плащане, сключването на окончателния договор. Важно е бъдещият имот да бъде възможно най-детайлно описан, за да бъде възможно най-добре защитен купувачът.

Гаранцията на Noble House
Noble House е строителна фирма със история и опит с проекти в София и цялата страна. Ние ценим качеството и сме педанти по отношение на крайния продукт, който ще Ви предоставим. Държим на съвършенното изпълнение на детайлите както в строителната дейност, така и при обслужването на всеки наш клиент.
От правна гледна точка, всеки договор, който подписваме има за цел да защити купувача и да гарантира качественото и навременно изпълнение на проекта и предаването на закупения имот във вида, в който е презентиран пред вас.

Направете запитване

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни.